top of page

תמונות הנפש

 לנפש שפה משלה.

 

בעוד חשיבתנו הינה ברברנית ולהגנית, ושפתנו חושפת ומסתירה כאחד, הנפש חסכונית הרבה יותר; היא מדברת בתמונות, תמונות פשוטות אשר מכילות בתוכן המון אינפורמציה. בדומה לחלימה, התמונות הפנימיות מורכבות מסינתזה של זיכרונות ומטאפורות והן משקפות את מערך האמיתות הפרטיות שלנו. אולם בשונה מהחלומות, תמונות הנפש הנגישות לנו בעירות כן כפופות לחוקי ההיגיון (שכן המוח הפרונטלי, הלוגי, נמצא במצב של ערות). במפגשים הטיפוליים מתאפשר גם לתמונות הנפש להתגלות ולעלות אל פני השטח.

 

לעבודה עם תמונות הנפש יתרונות:

  • הן פשוטות וישירות יותר מאשר חלומותינו.

  • הן מאפשרות לנו גישה ישירה אל העולם הפנימי והאמת הפנימית שלנו, באופן שפחות עמוס בהגנות ותוצרים של החשיבה הקוגניטיבית ופחות נתון להשפעת רצונותיו של האגו שלנו.  

 

לדוגמה:

בחורה יכולה להאמין בזוגיות שוויונית, פמיניסטית, אך תמונת הזוגיות הפנימית שלה תראה מצב של הישענות מאסיבית על בן הזוג;

גבר אשר פעיל בעולם החיצון בניסיון להתקדם מקצועית ראה בתוכו שהרצון העמוק שלו הינו להשתהות, להישאר לעוד זמן מה במקום בו הוא נמצא.

 

אינפורמציה זו הינה משאב יקר, והחוויה הינה בדרך כלל של גילוי ושל רווחה מהגילוי, משום שבתמונה הפנימית טמון הסבר להתנהגויות ותופעות שקודם לכן נראו "סותרות" ולא הסתדרו עם הרצון שלנו.

במהלך התהליך הטיפולי, ניתן לראות בבירור כיצד התמונה הפנימית משתנה, בד בבד עם התנועה הנפשית המתרחשת, באופן שמשקף את השינוי המתחולל.

 

 

"תמונה אחת שווה אלף מילים". כבר אמרנו?

 

 

 

 

bottom of page