top of page

סוד הקסם בפסיכותרפיה

ישנו דבר מתעתע בטיפול.כביכול שיחה כמו חברית, כביכול רק שיתוף במחשבות או רגשות. כביכול רק שעה בשבוע, כביכול "קניית שירות בתשלום",

כמו שירות מכל בעל מקצוע אחר.

אך רק כביכול...

כמו בחיים, ההתרחשות החיצונית אינה תמיד מעידה על ההתרחשות האמתית, הנסתרת מן העין.הנפש, מפותלת ומורכבת היא ומבטאת עצמה באופנים רבים: במעשה, בדיבור, במילה, במחשבה, בגוון של קול, במנח הגוף, במבט, במתח השרירי. המטפל המיומן קורא את הדרמה הנפשית המתחוללת מבין לשורות, מזהה את הכוחות הפועלים, ופועל  כשלנגד עיניו טובתו של המטופל. מתוך ערנות והקשבה דקה, מגיב המטפל באופן המיטבי לדעתו ותוך כדי דיאלוג עם המטופל, כשלרשותו עומדים מגוון הדרכים הטיפוליות בהן הוא מיומן.

הפסיכותרפיה ההוליסטית-הגופנית מעצימה כל זאת, משום שלרשות המטפל עומדות מיומנויות רבות בנוסף ליכולת הקוגניטיבית והמילולית להמשיג, לפרש, להסביר או לכוון; כגון: תרגילים גופניים, נשימות, מגע, דמיון, יצירה ועוד. אמצעי נוסף, לעיתים סמוי מעיני המתבונן, הינו גופו של המטפל: לא פעם, התחושות הגופניות של המטפל הן המצפן עבורו למתחולל בתוך המטופל (בתהליך המכונה "הדהוד"), ויתרה מכך, התהליך הפנימי של המטפל מסייע לנפשו של המטופל. וכשם שהמטפל מוכוון אל המטופל, גם נפשו של המטופל מוכוונת לקליטת המטפל, באינראקציה והפרייה הדדיים.

סיטואציה זו, בה חולקים השניים מרחב אינטימי משותף, בעלת פוטנציאל נרחב להתרחשות מואצת של תהליכים ברוכים -                                                             המרחב הטיפולי הופך לרחם בטוח לגילוי, התנסות ולצמיחה.

bottom of page